تبدیل SSL از این ابزار میتوانید برای تبدیل فرمت گواهینامه های X509v3 استفاده کنید.