چرا قفل سبزرنگ نشان داده نمیشود؟ بررسی لینکهای غیر ایمن

(مثلا: https://www.your_domain.com/secure_page.html)